Useful Links


 
 

List of Teaching Staff

SlNo Name Designation Subject(s) Date of Birth Appointment Date
1 शुभांकर ठाकुर प्रधानाध्यापक - 01-04-1965 10-11-1989
2 इन्द्रचन्द्र झा सहायक शिक्षक - 15-04-1964 11-11-1989
3 मनोज कुमार सिंह सहायक शिक्षक - 01-01-1963 12-11-1989
4 कैलाश यादव सहायक शिक्षक - 18-08-1966 11-11-1989
5 धीरेन्द्र कुमार ठाकुर सहायक शिक्षक - 03-03-1966 15-02-1992
6 माला कुमारी सहायक शिक्षक - 06-01-1974 12-06-1996
7 उमाशंकर ठाकुर सहायक शिक्षक - 15-10-1969 15-02-2000
8 नंदनी सिंह सहायक शिक्षक - 14-05-1971 15-02-2000
9 अशोक कुमार सहायक शिक्षक - 01-08-1969 15-02-2000
10 फहमीदा खातून सहायक शिक्षक - 05-03-1973 03-06-2001

Notice Board